ESG

Usługi z zakresu ESG

Home   >   Usługi z zakresu ESG

Wykonujemy audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej wszystkich rodzajów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym obiektów użyteczności publicznej na terenie całego kraju.

Acons - Usługi z zakresu ESG
 

ACONS wraz ze swoimi partnerami oferuje usługi z zakresu ESG, w szczególności:

Tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Strukturyzowanie i pozyskanie zielonego finansowania

Pozyskiwanie certyfikatów zrównoważonego rozwoju

Tworzeniu raportów czynników niefinansowych (ESG)

Dedykowane szkolenia w zakresie ESG

Opracowania tworzone są na podstawie obowiązujących standardów i wymogów, zgodnie ze znowelizowanych Prawem Budowlanym, a także Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków wraz z późniejszymi zmianami.

Dla potrzeb sektora bankowego opracowaliśmy model określający poziom emisji CO2 dla nieruchomości stanowiących portfele zabezpieczeń wierzytelności banku. Nasz model, bazując na dostępnych bazach danych i danych źródłowych, uzyskuje wysoką efektywność nawet w sytuacji ograniczonej wiedzy na temat wszystkich atrybutów poszczególnych nieruchomości.

Rozpoczęliśmy współpracę z partnerami w zakresie oferowania usługi proekologicznej optymalizacji nieruchomości w kontekście redukcji śladu węglowego zgodnie z ESG.

Świadectwa charakterystyki energetycznej to dokumenty m.in. załączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego potrzebny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Nasze świadectwa są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i są akceptowane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego. Posiadanie certyfikatu energetycznego to wymóg konieczny, który musi być spełniony, jeśli zależy nam na sprzedaży bądź wynajęciu nieruchomości.

Wykonujemy świadectwa energetyczne dla:
• lokali mieszkalnych
• budynków jednorodzinnych
• budynków wielorodzinnych
• budynków biurowych, usługowych, produkcyjnych
• budynków użyteczności publicznej
• hoteli, restauracji, szpitali
• obiektów sportowych
• i innych

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

To dokument, który poświadcza o jakości budynku pod kątem zużycia energii i który ma na celu poprawę sprawności energetycznej budynków. Konieczność uzyskania certyfikatu jest regulowana dyrektywą unijną oraz ustawą i rozporządzeniem rządowym. Świadectwo energetyczne budynku czy mieszkania określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i końcową, z uwzględnieniem ewentualnych strat w trakcie jej produkcji oraz przesyłu. Operat ma na celu optymalizację oraz oszczędności w systemie zarządzania energią.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

Przepisy określają, w przypadku jakiego rodzaju obiektów uzyskanie certyfikatu energetycznego jest obligatoryjne. Są to: budynki zbywane na podstawie umowy sprzedaży, lokale zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, budynki i lokale wynajmowane, a także budynki, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Sporządzenie świadectwa energetycznego nie będzie natomiast konieczne w przypadku budynków kultu religijnego, zabytków, budynków mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku czy niektórych gospodarstw rolnych.

Kto wystawia świadectwo?

Obowiązujące przepisy prawa budowlanego wskazują osobę, która może się podjąć sprawdzenia budynku pod kątem zużycia energii. Jest to każdy, kto ma pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i nie był w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem oraz może wylegitymować się uzyskaniem dyplomu studiów wyższych i tytułem zawodowym inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera. Do przeprowadzania audytów energetycznych budynków oraz mieszkań zostaną także dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe lub podyplomowe, które w swoim programie nauczania zawierały elementy wiązane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii. Pracownicy naszej firmy, którzy są oddelegowywani do tego typu zadań spełniają wszystkie powyższe warunki.

Jak wygląda świadectwo energetyczne?

Certyfikat energetyczny otrzymuje się w formie papierowe wraz z umieszczonymi informacjami, takimi jak: dane identyfikacyjne budynku oraz jego części, szczegółową charakterystyką energetyczną, zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, które trzeba wykonać, żeby polepszyć parametry obiektu oraz objaśnienia.

Jak długo jest ważne świadectwo?

Otrzymany certyfikat wraz z charakterystyką budynku jest ważny przez 10 lat. Po upływie tego okresu należy wykonać ponownie audyt. Decydując się na nasze usługi otrzymają Państwo dokument, którego posiadają pozytywną weryfikację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W sprawie usługi z zakresu ESG prosimy o kontakt +48 22 314 75 75