Monitoring Inwestycji

Monitoring Inwestycji Budowlanych

Home   >   Monitoring Inwestycji

Okresowy monitoring procesu budowlanego wraz z oceną zaangażowania finansowego inwestycji obejmuje wizyty w miejscu inwestycji oraz opracowanie w zależności od potrzeb klientów następujących raportów:

 • Raport z oceny przedsięwzięcia deweloperskiego
 • Raporty z monitoringu inwestycji do celów wypłaty transz kredytu
 • Raporty z Kontroli zakończenia etapu inwestycji do rachunków powierniczych
Acons - Kontrola Inwestycji

Raport z oceny przedsięwzięcia deweloperskiego zawiera m. in.:

 • sporządzenie ogólnej charakterystyki przedsięwzięcia deweloperskiego
 • sprawdzenie, czy prospekt informacyjny, w tym harmonogram oraz umowa deweloperska są zgodne z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • dokonanie analizy i oceny harmonogramu, w tym sprawdzenie zgodności przedstawionego przez dewelopera harmonogramu z katalogami lub kosztorysami, określającymi procentowy udział kosztów poszczególnych etapów
 • przedsięwzięcia deweloperskiego dla inwestycji podobnych do danego przedsięwzięcia deweloperskiego
 • sprawdzenie, czy deweloper posiada wymagane do rozpoczęcia budowy zezwolenia administracyjne; wskazanie dokumentów/decyzji, które należy uzupełnić oraz ryzyk, jakie może spowodować brak tych dokumentów/decyzji
 • dokonanie oceny aktualnego stanu rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia deweloperskiego

Raporty z monitoringu projektu dzielą się na:

Raport wstępny – zawiera opinię o wysokości kosztów określonych w budżecie projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego, przyjętych terminach zakończenia realizacji poszczególnych etapów projektu, zgodności dokumentacji projektowej inwestycji z zakresem już wykonanych robót budowlanych, aktualnym zaawansowaniu prac i ich jakości, poziomie poniesionych kosztów związanych z dotychczasowymi robotami remontowymi oraz o wysokości poniesionych przez inwestora nakładów rzeczowych w ramach deklarowanego udziału własnego w projekcie.

Raport okresowy – sporządzany w okresach uzgodnionych z Klientem (zazwyczaj nie rzadziej niż raz na trzy miesiące) zawiera ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych, ich terminowość, jakość i zgodność z przyjętym harmonogramem realizacji projektu oraz zgodność z umowami zawartymi z wykonawcami. Opracowanie to również obejmuje sprawdzenie pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym faktur wystawianych przez wykonawców w całym okresie. Raport końcowy sporządzany po zakończeniu projektu potwierdza wykonanie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-kosztowym i sztuką budowlaną.

Raport końcowy – zawiera opinię odnośnie zgodności zakończonego projektu z projektem technicznym oraz budżetem projektu.

Raport z kontroli zakończenia etapu inwestycji zawiera:

 • sprawdzenie ważności pozwolenia/pozwoleń na budowę
 • sprawdzenie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego
 • dokonanie bezpośredniej weryfikacji na budowie zaawansowania rzeczowego
 • udokumentowanie za pomocą zdjęć fotograficznych faktu zakończenia danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego
 • w przypadku ostatniego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego dodatkowo potwierdzenie:
  – zgłoszenia zakończenia robót wraz z oświadczeniem dewelopera, że w ustawowym terminie Urząd Nadzoru Budowlanego nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji, albo
  – otrzymania przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie budynku.

Do każdego Raportu załączana jest dokumentacja fotograficzna.

W sprawie monitoringu inwestycji budowlanej prosimy o kontakt +48 730 848 100