LAF

Audyty energetyczne, świadectwa i współczynniki LAF

Home   >   Audyty energetyczne, świadectwa i współczynniki LAF

Wykonujemy audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej wszystkich rodzajów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym obiektów użyteczności publicznej na terenie całego kraju. Jesteśmy w stanie dostarczyć mieszkaniowe współczynniki wyrównawcze w bardzo atrakcyjnej cenie w relatywnie krótkim czasie.

Acons - Usługi z zakresu ESG
 

Opracowania tworzone są na podstawie obowiązujących standardów i wymogów, zgodnie ze znowelizowanych Prawem Budowlanym, a także z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków wraz z późniejszymi zmianami.

Audyt energetyczny jest procesem przeprowadzania szczegółowej oceny budynku w celu określenia jego potencjału do oszczędzania energii. Jest on przeprowadzany w celu zidentyfikowania możliwych działań związanych z termomodernizacją budynku, a także określenia ich zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych.

W ramach audytu energetycznego, analizowane są różne aspekty budynku, w tym izolacja cieplna, systemy ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, oraz inne źródła zużycia energii. Wyniki audytu pomagają wskazać optymalne rozwiązania, uwzględniając koszty realizacji działań modernizacyjnych, przewidywane oszczędności energii oraz czas potrzebny na zwrot zainwestowanych środków. Dzięki audytowi energetycznemu, można efektywnie planować inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz redukcję kosztów związanych z zużyciem energii.

Nasi inżynierowie to profesjonaliści, którzy muszą spełniać określone wymagania, takie jak posiadanie wykształcenia inżynierskiego na poziomie wyższym lub ukończenie innych studiów uwzględniających zagadnienia związane z energetyką budynków, wykonywaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym oraz odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowo mogą posiadać uprawnienia budowlane.

Co istotne, nasi uprawnieni audytorzy są zarejestrowani w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju jako osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. To gwarantuje, że posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia audytu energetycznego oraz wystawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających efekty audytu. Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni, że uzyskają profesjonalną i rzetelną usługę w zakresie oceny efektywności energetycznej swoich budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – dokument, który poświadcza o jakości budynku pod kątem zużycia energii i który ma na celu poprawę sprawności energetycznej budynków. Konieczność uzyskania certyfikatu jest regulowana dyrektywą unijną oraz ustawą i rozporządzeniem rządowym. Świadectwo energetyczne budynku czy mieszkania określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i końcową, z uwzględnieniem ewentualnych strat w trakcie jej produkcji oraz przesyłu. Operat ma na celu optymalizację oraz oszczędności w systemie zarządzania energią.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane, kiedy budynek (lub lokal) będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Przepisy określają, w przypadku jakiego rodzaju obiektów uzyskanie certyfikatu energetycznego jest obligatoryjne. Są to: budynki zbywane na podstawie umowy sprzedaży, lokale zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, budynki i lokale wynajmowane, a także budynki, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Sporządzenie świadectwa energetycznego nie będzie natomiast konieczne w przypadku budynków kultu religijnego, zabytków, budynków mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku czy niektórych gospodarstw rolnych.

Fakt przekazania świadectwa, zostaje odnotowany w akcie notarialnym, w przypadku braku jego przekazania – notariusz poinformuje o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Certyfikat energetyczny otrzymuje się w formie papierowej wraz z umieszczonymi informacjami, takimi jak: dane identyfikacyjne budynku oraz jego części, szczegółowa charakterystyka energetyczna, zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, które trzeba wykonać, żeby polepszyć parametry obiektu oraz objaśnienia. Otrzymany certyfikat wraz z charakterystyką budynku jest ważny przez 10 lat. Po upływie tego okresu należy wykonać ponownie audyt. Decydując się na nasze usługi otrzymają Państwo dokument, posiadający pozytywną weryfikację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Obowiązujące przepisy prawa budowlanego wskazują osobę, która może się podjąć sprawdzenia budynku pod kątem zużycia energii. Nasi inżynierowie, posiadają stosowne uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie.

Mieszkaniowe współczynniki wyrównawcze – (współczynniki redukcyjne, współczynniki wyrównawcze LAF lub współczynniki wyrównawcze Rm). Służą one do skorygowania odczytów urządzeń pomiarowych.

Współczynniki wyrównawcze LAF mają na celu uwzględnienie różnych czynników, m.in. takich jak:

  • Lokalizacja mieszkania: Mieszkania położone na różnych piętrach bloku mogą doświadczać różnic w temperaturze i zużyciu ciepła. Współczynniki LAF uwzględniają m.in. poniższe różnice, aby sprawiedliwie podzielić koszty ogrzewania.
  • Orientacja mieszkania: Mieszkania o różnych orientacjach geograficznych mogą różnić się w ekspozycji na słońce i wiatr.
  • Rozmiar mieszkania: Powierzchnia mieszkania ma wpływ na jego zdolność do zatrzymywania ciepła.
  • Izolacja termiczna: Różnice w jakości izolacji termicznej między mieszkaniami mogą prowadzić do różnic w utracie ciepła.

Współczynniki LAF wyznaczamy jedną z dwóch metod – tabelaryczną lub obliczeniową.

Metoda Tabelaryczna, choć wygodna, często nie bierze pod uwagę indywidualnych cech mieszkań i ich wpływu na zużycie ciepła. To prowadzi do niesprawiedliwych różnic w rachunkach.
Współczynniki LAF metodą tabelaryczną przyjmowane są z tabeli COBRTI INSTAL na podstawie posiadanej dokumentacji.

Metoda Obliczeniowa, którą polecamy jako ACONS, jest znacznie bardziej precyzyjna. Analizujemy unikalne cechy każdego mieszkania, takie jak izolacja termiczna, orientacja geograficzna, rozmiar i wiele innych. Dzięki temu tworzymy spersonalizowane współczynniki korygujące, które oddają rzeczywisty stan rzeczy.
Współczynniki LAF metodą obliczeniową są wyznaczane na podstawie analizy porównawczej najniższej wartości wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło jaka wystąpiła w danym budynku odniesionej do wartości zapotrzebowania w poszczególnych lokalach w budynku. Zapotrzebowanie na ciepło zostaje obliczone na podstawie normy PN-EN 12831.

Zalety Metody Obliczeniowej

Sprawiedliwość: Określone wskaźniki i de facto wynikające z nich płatności są dokładnie zgodne z rzeczywistym zużyciem. Nie płacisz za niepotrzebną energię.
Transparencja: Metoda obliczeniowa daje klarowny obraz tego, co wpływa na koszty ogrzewania.
Oszczędność: Dzięki zastosowaniu metody obliczeniowej wszystkie mieszkania płacą adekwatnie do rzeczywistego zużycia, w przeciwieństwie do metody tabelarycznej, gdzie zastosowano sporo uproszczeń.
Ekologia: Dokładne obliczenia wspierają efektywne wykorzystanie energii i dbałość o środowisko.

Naszym zdaniem – Warto Inwestować w Sprawiedliwe Ogrzewanie – wyższa opłata za korzystanie z Metody Obliczeniowej to mądre i etyczne rozwiązanie. Inwestując w tę metodę, inwestujesz w uczciwość, przejrzystość i przyszłość. ACONS to nie tylko usługi, to gwarancja, że każdy grosz, który mieszkańcy płacą za ogrzewanie, pochodzi stamtąd skąd powinien.

Ponadto w przypadku określenia współczynnika LAF metodą obliczeniową jesteśmy w stanie Państwu wykonać świadectwa charakterystyk energetycznych dla wskazanych lokali i budynków w bardzo atrakcyjnej cenie.

Współczynniki korygujące LAF – regulacje prawne

art. 45a pkt. 9 Ustawy Prawo Energetyczne:

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach.

Współczynniki korygujące LAF

Wprowadzenie współczynników wyrównawczych LAF w procesie korygowania odczytu urządzenia pomiarowego pozwala na bardziej dokładne i sprawiedliwe określenie zużycia ciepła przez poszczególne mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy płacą za ilość energii, którą faktycznie zużyli, uwzględniając indywidualne cechy ich mieszkań oraz warunki lokalne.

Współczynniki korygujące LAF

Czy wiesz, że Twoje koszty ogrzewania mogą być bardziej sprawiedliwe i dokładnie odzwierciedlać zużycie ciepła w Twoim budynku wielorodzinnym?
ACONS ma dla Ciebie rozwiązanie! Nasza firma specjalizuje się m.in. w wyliczaniu współczynników korygujących LAF, które pozwolą Ci cieszyć się uczciwym podziałem kosztów ogrzewania, uwzględniającym indywidualne cechy każdego mieszkania.

Współczynniki korygujące LAF określane metodą obliczeniową to klucz do sprawiedliwego podziału kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Każde mieszkanie ma swoje unikalne cechy termiczne i warunki otoczenia, które wpływają na zużycie energii.
Nasza firma ACONS wyznacza te współczynniki, aby uwzględnić różnice między mieszkaniami i dostarczyć uczciwą podstawę dla rozliczeń.

W sprawie usługi z zakresu audytów energetycznych, świadectw i współczynników LAF prosimy o kontakt +48 22 314 75 75