Wyceny spółek

Wyceny spółek celowych

Wykonywane w okresach ustalonych z Klientem, obejmują wycenę wartości godziwej spółki celowej (SPV), zgodnie z wcześniej ustalonym modelem wyceny, w oparciu o sprawozdania finansowe SPV oraz przyjęte w modelu założenia.

Wyceny spółek celowych SPV są dokonywane głównie w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Standardowy Raport z wyceny spółki SPV zawiera m.in. następujące pozycje:

  • podstawowe informacje dotyczące inwestycji/nieruchomości,
  • podstawowe informacje o badanym rynku nieruchomości,
  • ocena długookresowej możliwości sprzedaży danej nieruchomości,
  • ocena ryzyk związanych z inwestycją,
  • analiza całkowitych kosztów inwestycji,
  • wycena wartości spółki.

W ramach wyceny spółki celowej oferujemy również monitoring inwestycji

Monitoring inwestycji oznacza ocenę zaawansowania prac budowlanych, finansowanych ze środków SPV. Ocena zaawansowania prac budowlanych obejmuje określenie postępów w realizacji prac budowlanych, aktualnego stadium prac oraz wskazanie na ewentualne nieprawidłowości w zakresie wykonywania prac budowlanych oraz odstępstwa od harmonogramu realizacji inwestycji.

W sprawie wyceny spółek prosimy o kontakt

kontakt +48 22 314 75 64

kontakt Formularz kontaktowy