Monitoring Inwestycji

Okresowy monitoring procesu budowlanego wraz z oceną zaangażowania finansowego inwestycji obejmuje wizytę w miejscu inwestycji oraz opracowanie Raportów z Monitoringu Projektu.

Raport wstępny zawiera opinię o wysokości kosztów określonych w budżecie Projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego, przyjętych terminach zakończenia realizacji poszczególnych etapów Projektu, zgodności dokumentacji projektowej inwestycji z zakresem już wykonanych robót budowlanych, aktualnym zaawansowaniu prac i ich jakości, poziomie poniesionych kosztów związanych z dotychczasowymi robotami remontowymi oraz  o wysokości poniesionych przez inwestora  nakładów rzeczowych w ramach deklarowanego Udziału Własnego w Projekcie.

Raport okresowy sporządzany w okresach uzgodnionych z Klientem (zazwyczaj nie rzadziej niż raz na trzy miesiące) zawiera ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych, ich terminowość, jakość i zgodność z przyjętym harmonogramem realizacji Projektu oraz zgodność z umowami zawartymi z wykonawcami. Opracowanie to również obejmuje sprawdzenie pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym faktur wystawianych przez wykonawców w całym okresie.

Raport końcowy sporządzany po zakończeniu Projektu potwierdza wykonanie prac budowlanych zgodnie z  harmonogramem rzeczowo-kosztowym i sztuką budowlaną. Raport końcowy zawiera opinię odnośnie zgodności zakończonego Projektu z projektem technicznym oraz budżetem Projektu.

Ponadto przygotowujemy Raporty z Oceny Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz Raporty z Kontroli zakończenia etapu inwestycji

Raport z oceny przedsięwzięcia deweloperskiego zawiera:
 • sporządzenie ogólnej charakterystyki przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • sprawdzenie, czy prospekt informacyjny, w tym harmonogram oraz umowa deweloperska, są zgodne z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • dokonanie analizy i oceny harmonogramu, w tym sprawdzenie zgodności przedstawionego przez dewelopera harmonogramu z katalogami lub kosztorysami, określającymi procentowy udział kosztów poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego dla inwestycji podobnych do danego przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • sprawdzenie, czy deweloper posiada wymagane do rozpoczęcia budowy zezwolenia administracyjne; wskazanie dokumentów/decyzji, które należy uzupełnić oraz ryzyk, jakie może spowodować brak tych dokumentów/decyzji,
 • dokonanie oceny aktualnego stanu rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • informację o zakresie zmian - w przypadku jeśli deweloper planuje zmiany w projekcie/tach budowlanym/ych.
Raport z kontroli zakończenia etapu inwestycji zawiera:
 • sprawdzenie ważności pozwolenia/pozwoleń na budowę,
 • sprawdzenie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • dokonanie bezpośredniej weryfikacji na budowie zaawansowania rzeczowego,
 • udokumentowanie za pomocą zdjęć fotograficznych faktu zakończenia danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • w przypadku ostatniego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego dodatkowo potwierdzenie:
- zgłoszenia zakończenia robót wraz z oświadczeniem dewelopera, że w ustawowym terminie Urząd Nadzoru Budowlanego nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji, albo
- otrzymania przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie budynku.

Do każdego Raportu załączana jest dokumentacja fotograficzna.

W sprawie monitoringu prosimy o kontakt

kontakt +48 22 314 75 64

kontakt Formularz kontaktowy