EKSPERTYZY BANKOWO-HIPOTECZNEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Od 2014 roku Firma ACONS rozpoczęła, jako jedna z pierwszych na rynku, realizowanie na zlecenie banków hipotecznych ekspertyz bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (BHWN).

Ekspertyzy realizowane są zgodnie z wymogami stawianymi m. in. przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Rekomendację F oraz wewnętrzne regulaminy banków hipotecznych zatwierdzone przez KNF.

Specjalistyczne banki hipoteczne ze względu na specyfikę swej działalności i jej koncentrację na obszarze związanym zasadniczo z jednorodnym rodzajem ryzyka (rynek nieruchomości), winny ze szczególną ostrożnością dokonywać oceny ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia udzielanych kredytów. Poziom bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, odzwierciedlający poziom ryzyka, jest wartością wyjściową dla ustalania wielkości udzielanych przez banki hipoteczne kredytów, których kwota z kolei stanowi podstawę emisji listów zastawnych będących zasadniczym instrumentem refinansowania ich działalności.

Poziom bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości ustala się głównie w oparciu o czynniki pozyskiwane na rynku. Z tego powodu, zwłaszcza w warunkach polskich, zalecana jest szczególna ostrożność przy ich doborze i ocenie. Koniecznością jest więc dokonywanie przez banki hipoteczne szerokiej analizy rynku (nie tylko rynku nieruchomości). Banki angażujące się w finansowanie rynku nieruchomości, zwłaszcza banki hipoteczne, winny posiadać szeroką wiedzę na temat rynku nieruchomości i wszystkich mających na niego wpływ czynników ryzyka. Bez spełnienia tych warunków nie jest możliwe należyte sporządzanie ekspertyz bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości i szacowanie długookresowego ryzyka bankowego.

Rekomendacja F

Chcąc sprostać powyższym wymogom zlecenia wykonania ekspertyz realizujemy we współpracy z rzeczoznawcami o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, posiadającymi dodatkowo umiejętność szacowania ryzyka bankowego w zakresie zabezpieczenia kredytów hipotecznych i stale doskonalącymi swoje umiejętności w tym zakresie. W związku ze zmianą Rekomendacji F organizujemy szkolenia dla rzeczoznawców z zakresu sporządzania ekspertyz.

W celu usprawnienia realizacji zleceń korzystamy z dedykowanego systemu, dzięki któremu zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca ma możliwość monitorowania przebiegu realizacji zleceń. Praca za pomocą tego systemu umożliwia weryfikację jakości i terminowości zleceń oraz skraca termin ich realizacji.

W sprawie ekspertyzy prosimy o kontakt

kontakt +48 22 314 75 64

kontakt Formularz kontaktowy